Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 10 2013

adnoctum
2363 6df9
adnoctum

Przed 95 laty powrócił do Warszawy Józef Piłsudski, a Rada Regencyjna przekazała mu władzę nad wojskiem, a następnie władzę w państwie. Przed 95 laty Polacy rozbrajali Niemców, w Warszawie panował entuzjazm. Odzyskiwaliśmy niepodległość. Rozpoczynaliśmy budowę wolnego państwa polskiego. Trwało to do 1921 roku. Prawie trzy lata, wśród wielu przeciwności, wojen i momentów zagrożenia. W pewnym czasie, w lecie 1920 r. wielkiego zagrożenia.

To pokolenie, któremu przyszło wtedy podejmować trud, potrafiło to uczynić. Potrafiło zbudować w środku Europy duże państwo. Sprzyjały historyczne okoliczności, ale powołanie takiego państwa nie było wcale oczywiste. Bardzo wielu proponowało nam wtedy niewielkie terytorium, niewielki kraj. A można sobie wyobrazić także i taką sytuację, w której Polski nie byłoby w ogóle.

Co złożyło się na ten sukces? Ten niezwykły sukces. Oczywiście wielkie patriotyczne napięcie, które momentami prowadziło do tego, że nawet dzieci chwytały za broń. Przypomnijmy tutaj Orlęta Lwowskie. Ale przecież takich sytuacji było wiele. To były czyny. Ale obok czynu była myśl. Tradycja insurekcyjna, która przez wiele dziesięcioleci przynosiła Polsce klęski, choć klęski piękne, bez których Polska nie byłaby w stanie trwać, została przez Józefa Piłsudskiego przemyślana, zracjonalizowana, doprowadzona do takiego stanu, w którym można jej było użyć w nowych okolicznościach. To dzięki połączeniu czynu i myśli odnieśliśmy wielkie sukcesy, wielkie zwycięstwa.

Józef Piłsudski, jego legioniści, cały ruch, który był wokół niego zgromadzony. Ale były i inne działania. Roman Dmowski zastanawiając się nad dziejami Polski, nad dziejami powstań, skonstruował koncepcję polityki czynnej. Polityki, która nie była insurekcyjna, ale odrzucała kapitulację i ugodę. Działacze Ruchu Narodowego robili bardzo wiele ku temu, by polskość stawała się powszechna. By przenikała także do tych grup, w których przedtem poczucie polskości nie występowało.

W tym samym kierunku działał ruch ludowy, którego sukcesy i praca miała ogromne znaczenie szczególnie właśnie wtedy w lecie 1920 r.

Działali socjaliści. To dzięki nim w momencie zagrożenia bolszewicką rewolucją polska klasa robotnicza opowiedziała się za Polską, za niepodległością.

— Dżej Kej 11.11.2013

November 08 2013

adnoctum
Play fullscreen
PATHOS!!!
adnoctum
3588 3fc0
HELL YEAH!!!!

November 04 2013

adnoctum
Play fullscreen
My wizards are many, but their essence is mine. 
Forever they are in the hills in their stone homes of grief. 
Because I am the spirit of their existence. 
I am them.

I am them.
I am them.

October 24 2013

adnoctum
Play fullscreen
Max mówi jak jest... LOL

October 19 2013

adnoctum
Play fullscreen
They're so cute.... 

October 11 2013

adnoctum
Reposted fromNachtigall Nachtigall viasaski saski
adnoctum

September 18 2013

adnoctum

August 27 2013

adnoctum

August 15 2013

adnoctum
Play fullscreen
You can't resist power of WARHAMMER!!!!!

August 14 2013

adnoctum

August 08 2013

adnoctum
adnoctum

July 31 2013

adnoctum
Play fullscreen
GLORIA VICTIS!

May 14 2013

adnoctum
1004 e199 500
R.I.P.
Reposted bysaski saski

May 04 2013

adnoctum
5445 38a6 500
As I see it we may be next in line... Be calm, please take your place in queue... Bugger... See you at the top.
adnoctum
Odkąd Vogs zrepostował faceta obrabiającego prąciem ciasto coś we mnie pękło... Od czasu do czasu coś podrzucę do swojej zupki, ale póki co nie będę zaglądał do innych zup... coś tak bywają niestrawne... Pzdr & SeeYa

May 03 2013

adnoctum
0726 549a 500
Reposted fromsucznik sucznik viavogel vogel
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl